Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Apele i uroczysto?ci szkolne

Lp.

Nazwa uroczysto?ci

Termin

Odpowiedzialny

1.

Inauguracja roku szkolnego 2016 / 2017

01.09.2016 r.

J. Lenkiewicz, M. Dymerska

L. Gorczak - Ca?a

2

Akcja sprz?tania ?wiata

wrzesie?/ pa?dziernik 2016 r.

E. Suchan, C. Krywiczanin,

3

Regaty o Mistrzostwo Bazy M-wo

Chrzest nowych uczniw

Pasowanie na ucznia SMS

pa?dziernik 2016 r.

J. Lenkiewicz koordynator, J. Jedrzejczak, L. Gorczak Ca?a, M. Pa?asz Piasecka, D. Michalczyk, H. Filipczak, P. Mierczak, K. Lemecha, M. Mickiewicz,

4

Dzie? Edukacji Narodowej

14.10.2016 r.

Nauczyciel bibliotekarz, A. Onisiewicz, H. Ga??zka, J. Jedrzejczyk, M. Dymerska plastyk, technik, opiekun SU,

5

11 listopada- Dzie? Niepodleg?o?ci

10.11.2016 r.

J. J?drzejczyk, M. Dymerska, H. Ga??zka, plastyk, technik

6

Andrzejki

listopad 2016 r.

opiekun SU, wychowawcy klas

7

Jase?ka

Wigilie klasowe

22.12. 2016 r.

J. Lenkiewicz, A. Chomczy?ska

Z. Krajczy?ski, wychowawcy

8

Bezpieczne ferie

stycze? 2017 r.

pedagog, wychowawcy klas

9

Studniwka klasy 3 liceum

stycze? / luty 2017 r.

H. Ga??zka we wsp?pracy z rodzicami

10

Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Udzia? w projekcie Tropem wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych.

1.03.2017 r.

Barbara Leszko koordynator z wybranym zespo?em nauczycieli (wyboru dokona p. Leszko).

11

Powiatowy Turniej Szk?

marzec / kwiecie? 2017 r.

D. Michalczyk i osoby wyznaczone zgodnie z przydzia?em czynno?ci dodatkowych

12

Rocznica ?mierci Jana Paw?a II

kwiecie? 2017 r.

Z. Krajczy?ski, biblioteka M. Dymerska, plastyk

13

Dzie? Ziemi

kwiecie? 2017 r.

E. Suchan, C. Krywiczanin, J. Kindziera, A. Fritza

14

Dzie? Patrona

kwiecie? 2016

Nauczyciel bibliotekarz, A. Asztemborska J. J?drzejczyk, M. Dymerska

15

?wi?to Konstytucji 3 Maja

27.04.2017 r.

J. J?drzejczyk, E. Gudaniec, M. Dymerska, plastyk

16

Zako?czenie roku szkolnego dla klasy 3 liceum

28.04.2017 r.

H. Ga??zka, L. Gorczak Ca?a, M. Pa?asz Piasecka, M. Dymerska,

17

Dzie? Dziecka dzie? sportu szkolnego

1.06.2017 r.

M. Pa?asz Piasecka koordynator, nauczyciele w f , trenerzy, wychowawcy, opiekun SU

18

Dzie? kultury obcoj?zycznej ( piosenka, poezja, ma?a forma teatralna, konkursy)

06. 2017 r.

A.Chomczy?ska - koordynator, A. Onisiewicz

Z. Kordaczuk

19

Zako?czenie roku szkolnego

23.06.2017 r.

A. Onisiewicz koordynator, opiekun SU, J. Lenkiewicz, A. Reginia, M. Dymerska,

Turnieje o Puchar Starosty Mr?gowskiego

Rok szkolny 2016 / 2017 zgodnie p?niejszymi ustaleniami

Trenerzy koszykwki, pi?ki no?nej, kajakarstwa i ?eglarstwa pod kierunkiem koordynatora ds. sportu

Promocja szko?y

Ca?y rok

Wszyscy nauczyciele i trenerzy

Więcej…

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron