Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

pedagog

Godziny pracy Pedagoga w roku szkolnym 2017-2018

  • Poniedzia?ek 10.00 - 14.00
  • Wtorek 10.00 - 14.00
  • ?roda 13.00 - 17.00
  • Czwartek 10.00 - 14.00
  • Pi?tek 8.00 - 12.00
 

Stypendium szkolne - informacje

Wzr wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Stypendium przyznaje si? uczniom b?d?cym mieszka?cami Mr?gowa, wniosek nale?y z?o?y? w sekretariacie Urz?du Miejskiego w Mr?gowie do dnia 15 wrze?nia br. O stypendium mog? ubiega? si? rodziny, w ktrych dochd na jednego cz?onka rodziny nie przekracza 514 z? netto (do dochodu nie wlicza si? ?wiadczenia wychowawczego 500+).

Wnioski do pobrania w sekretariacie szko?y lub na stronie w formacie doc

 

Zachowanie zasad bezpiecze?stwa w szkole i poza ni?

Zaj?cia z cyklu "Bezpieczna szko?a" w klasach szko?y podstawowej.

 

odpowiedzialno?? karna dzieci i m?odzie?y

W spotaniu z policjantk? uczestniczy?a m?odzie? klasy II gimnazjum.

Spotkanie odby?o si? 17 lutego 2017 r

 

Jak si? uczy? skutecznie

Cz?sto bywa tak,?e nauka kojarzy si? uczniom z czym? niepotrzebnym,zajmuj?cym czas i m?cz?cym.Czasami jednak zmiana sposobu uczenia si? i otoczenia,w jakim si? uczymy,mo?e zmieni? nasze nastawienie.

Co przeszkadza w nauce?

- z?e o?wietlenie miejsca,w ktrym mamy si? uczy? (np.jest zbyt ciemno i m?czy si? wzrok),

- z?e samopoczucie,

- zm?czenie,

- w??czony telefon komrkowy lub komputer ( ktre skutecznie odwracaj? nasz? uwag?),

- w??czone radio lub telewizor,

- ha?asy zza okna,

- nieodpowiednia temperatura ( w pokoju jest z ciep?o albo za zimno ).

Więcej…

 

Jak rozmawia? z dzieckiem?

Wystarczy kilkana?cie minut rozmowy dziennie,by by? na bie??co z zainteresowaniami i problemami dziecka.

Rodzicu ,trzeba zadawa? odpowiednie pytania !

Nie ograniczaj si? do Jak by?o w szkole ?!

Zabiegani rodzice maj? ?rednio zaledwie 30 minut dziennie,ktre mog? po?wi?ci? wy??cznie dla swoich pociech.Ten czas w zupe?no?ci wystarczy ,by wiedzie?,co s?ycha? u dziecka!Trzeba tylko umiej?tnie go wykorzysta?,by u?atwi? sobie budowanie wi?zi z dzieckiem.

Sekret tkwi w zadawaniu odpowiednich pyta?,ktre powinny by? dostosowane do wieku.

Unikaj pyta?,ktre mo?na zby? odpowiedzi? Dobrze, tak, nie. Zach?caj do opowiadania,angazuj swoje dziecko w rozmow?: popro? o odegranie scenki,wyobra?enie sobie czego?.Je?eli napotkasz opr,najpierw opowiedz co dzi? spotka?o Ciebie.Zwierz si?.

Propozycja pyta? do dziecka (szczeglnie w wieku gimnazjalnym)

1.Opowiedz mi o jednej rzeczy,ktrej si? dzisiaj nauczy?e?.

2.Opowiedz mi jakie? szkolne plotki!Umieram z ciekawo?ci!

3.Jakie masz plany ze swoimi znajomymi,kolegami,przyjac?mi na ten tydzie??

4.Dla kogo Twoim zdaniem powiniene? by? milszy?

5.Gdyby w szkole podczas przerw w??czono muzyk? z g?osnikw,co powinni zagra??Jest zesp? /wokalista,ktrego nikt nie b?dzie chcia? s?ucha??

6.Wyobra? sobie,?e otrafisz czyta? w my?lach.Czyje my?li chcia?by? pozna??Czyich wola?by? nie zna??

7.Kto z Twojej klasy nadawa?by si? na premiera? Kto na gwiazd? filmow??Lekarza? Kto mo?e w przysz?o?ci zej?? na z?a drog??Dlaczego tak uwa?asz?

8.Jak myslisz,co dzi? mwiono na Twj temat w pokoju nauczycielskim?

9.Wyobra? sobie,?e mozesz by? niewidzialny.Co by? zrobi??

10.Kto sprawi? Ci dzi? najwi?ksz? przyjemno??.Kto Ci? zdenerwowa??

11.Gdybys zosta? nauczycielem,ktrego przedmiotu mg?by? uczy??Ktrych uczniw wola?by? nie uczy?? Dlaczego?

12.Co zmieni?by? w swojej szkole?

13.Co Twoim zdaniem powinnismy robi? w wolnym czasie?

14.z kim najbardziej chcia?by? siedzie? w ?awce? Z kim definitywnie nie chcia?by? siedzie?.Dlaczego?

15.Wyobra? sobie,?e nagle z Twojej klasy znika kilka krzese?.Czyje to miejsca?

Więcej…

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron