Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Dokumenty dla rodzica

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty.

  2. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. wsprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniw is?uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw wszko?ach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz 843).

  3. Statut Zespo?u O?wiatowo-Sportowego Baza w Mr?gowie

Procedura post?powania: (pobranie pe?nej tre?ci dokumentu z za??cznikami)

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron