Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Historia

Historia ZOS "Baza" Mr?gowo

Zesp? O?wiatowo Sportowy "Baza" powsta? i funkcjonuje jako Zesp? Szk?, tzn. Liceum Oglnokszta?c?ce nr 2 i Szko?a Podstawowa nr 3, a od roku 1999 rwnie? Gimnazjum nr 3. Pierwsi uczniowie zostali przyj?ci do klasy IV,V,VI Szko?y Podstawowej nr 3 w roku 1978. Klasy liczy?y odpowiednio 18,13 i 9 uczniw. Do szko?y ?redniej pierwsi uczniowie zostali przyj?ci w roku szkolnym 1979/1980. Klasa I liczy?a 13 ucz., a klasa III - 6. W kolejnych latach dzia?alno?ci szko?y uda?o si? zorganizowa? pe?en ci?g klas od IV klasy szko?y podstawowej do IV klasy L.O. Przez ca?y ten okres liczba uczniw oscylowa?a w granicach 85-100 osb. Niemal?e od pocz?tku istnienia szko?a prowadzi?a szkolenie sportowe w?rd dzieci i m?odzie?y w przedziale wiekowym od 10 do 19 lat.

Więcej…

 

Trudne pocz?tki

Baza" zosta?a powo?ana do ?ycia w 1950r. Jej siedziba by?a w budynku nad jeziorem Czos, przy ul. Szopena 4. W chwili powo?ania nazwa brzmia?a: Baza Sportw Wodnych w Mr?gowie skrt BSW. W p?niejszych latach nazw? zmieniono kilkakrotnie. Zawsze zawiera?a s?owo Baza, ktre sta?o si? z biegiem lat nazw? klubu i ca?ego zespo?u O?wiatowo-Sportowego w Mr?gowie.
Pierwsi cz?onkowie Bazy p?ywali na ?odziach ?aglowych klasy BM-12.
By?a to ?aglwka o powierzchni o?aglowania 12m2 /grot + fok/bez achtersztagu
i z bardzo d?ugim bomem. Poszycie kad?uba wykonane by?o z listewek /s?omek /o przekroju kwadratowym. Baza mia?a 3 BM-ki. Dwa z nich zbudowali sami ?eglarze w klubie. By?o to mo?liwe, poniewa? mo?na by?o dosta? gotowe podstawowe elementy szkieletu /wr?gi, stewy, paw??e, jarzma/ oraz okucia.

Więcej…

 

Wspomnienia: mg?a, chleb i strach

By?o to na lipcowym albo sierpniowym turnusie w Ta?tach, mo?e w 1973 lub 1974 roku. Razem z dwoma kolegami prowadzi?am (ju? tradycyjnie) szkolenie na stopie? ?eglarza jachtowego.
W trzecim tygodniu obozu dwoma berylami i jedn? omeg? wyp?yn?li?my w rejs na Mamry. Dnie by?y upalne, wiatry s?abe. Mimo tego na trzeci nocleg dop?yn?li?my do uj?cia W?gorapy. Nast?pnego dnia, mozolnie pagajuj?c, dotarli?my do W?gorzewa. Poleci?am m?odzie?y dokona? uzupe?niaj?cych zapasy zakupw, w tym 20 bochenkw chleba. Ociekaj?c potem zaopatrzeniowcy przyd?wigali, ale tylko 10 chlebw. Stwierdzili, ?e je?eli w ci?gu trzech ubieg?ych dni zjedli tylko 15 bochenkw, to na dwa nast?pne dni, zanim dotrzemy do Gi?ycka, starczy 10. Niby logicznie. Moje argumenty o nadchodz?cych zimnych dniach nie skutkowa?y. Grupa obieca?a, ?e nie b?dzie narzeka? je?eli zabraknie chleba.

Więcej…

 

Patron ZOS "Baza"

Urodzi? si? w Dumanowie k. Kamie?ca Podolskiego na Podolu. Nauk? rozpocz?? w prywatnej szkole powszechnej w Mohylewie Podolskim. Dzi?ki wychowaniu wyniesionemu z domu opar? si? rusyfikacji. Edukacj? kontynuowa? w gimnazjum rosyjskim w Kamie?cu Podolskim, gdzie trafi? pod opiek? stryja, z ktrym bra? udzia? w dzia?alno?ci konspiracyjnej. W 1885 roku, po zdaniu matury wyjecha? na studia Studiowa? na wydziale matematyczno fizycznym Uniwersytetu Odesskiego. W czasie studiw zetkn?? si? po raz pierwszy z morzem. Codziennie obserwa? morze i utrwala? je na p?tnie. Udane prby malarskie zach?ci?y go do wst?pienia do Szko?y Sztuk Pi?knych. W czasie wakacji jako wolontariusz zaci?ga? si? na statki i odbywa? podr?e na Daleki Wschd, do Chin, Japonii, na Syberi? , do Indii.
Za dzia?alno?? patriotyczn? zosta? zes?any do Archangielska, gdzie uko?czy? Szko?? Morsk? z tytu?em Szturmana ?eglugi Wielkiej. Pod s?owem honoru dosta? pozwolenie na odbywanie podr?y. W pierwszym rejsie na ?aglowcu "Dier?awa" pop?yn?? przez Ocean Lodowaty do Norwegii z ?adunkiem drewna i futer. Potem p?ywa? po Arktyce jako kapitan na statku "Nadie?da".
Po odbyciu kary zsy?ki powrci? na dwa lata do Odessy, gdzie o?eni? si? z Izabel? Kietli?sk?. Nast?pnie pojecha? do Krakowa (lata 1901-1906), gdzie uko?czy? malarstwo na Akademii Sztuk Pi?knych. Z powodu z?ego stanu zdrowia ?ony w 1907 przenis? si? do Zakopanego. Na wytyczaniu szlakw w Tatrach, szkoleniu przewodnikw i pracy w TOPR (inicjator i pierwszy naczelnik dzisiejszego GOPR) zasta?a go II Wojna ?wiatowa.
Do Legionw Polskich wst?pi? poci?gaj?c swoim przyk?adem wiele osb, w tym grali z TOPR, ktrzy przyzwyczaili si? widzie? w nim swojego przewodnika. Zaruskiemu powierzono zadanie sformowania 11 Pu?ku U?anw i obj?cia nad nim dowdztwa. Odznaczony Krzy?em Virtuti Militarii V klasy za walki o Wilno gdzie ws?awi? si? brawurowo dokonanym atakiem na dworzec kolejowy , oraz kilkakrotnie Krzy?em Walecznych, karier? wojskow? sko?czy? w stopniu genera?a brygady. By? adiutantem prezydenta RP Stanis?awa Wojciechowskiego.

Więcej…

 

Felieton - sylwetka gen M. Zaruskiego

  • Felieton prof. dr hab. Piotra Jaroszy?skiego z cyklu "My?l?c Ojczyzna"
 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron