Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Historia ZOS "Baza" Mr?gowo

Zesp? O?wiatowo Sportowy zajmuje sie szkoleniem zawodnikw w ?eglarstwie na poziomie mistrzostwa sportowego, jednocze?nie realizuj?c ca?y program edukacyjny o profilu oglnokszta?c?cym. Liceum powsta?o formalnie zarz?dzeniem z dnia 5 stycznia 1982r.W czasie funkcjonowania szko?y wykszta?ci?a ona oko?o 240 absolwentw, z ktrych blisko 25% podj??o w r?nym czasie studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Gda?sku Uczniowie, ktrzy uko?czyli Mr?gowsk? Szko?? Mistrzostwa Sportowego w ?eglarstwie to ludzie wszystkich profesji. S? w?rd nich mi?dzy innymi: aktorzy, prawnicy, lekarze, naukowcy, nauczyciele r?nych przedmiotw, biznesmeni oraz trenerzy ?eglarstwa. Dzisiejszy licz?cy ju? ponad 50 lat klub jest jedn? z najsilniejszych i najpr??niej dzia?aj?cych placwek sportowych o profilu ?eglarskim po?rd o?rodkw tego typu w Polsce. Aktualnie 'Baza' w Mr?gowie zrzesza ponad 300 ?eglarzy, ktrzy maj? mo?liwo?? p?ywania na ?odziach r?nych klas: Optymist, Cadet, 420, Laser, 470 oraz na desce z ?aglem w klasach RS-X oraz BIC. W okresie zimowym mr?gowscy zawodnicy utrzymuj? kontakt z wiatrem i ?aglami, ?lizgaj?c si? po lodzie na bojerach klasy DN i Icebordach . Szkolenie ?eglarskie prowadzone jest od najm?odszych klas szko?y podstawowej. G?wnie obejmuje dzieci z oddzia?w klas IV i V. Pierwsze kroki stawiaj? pod okiem do?wiadczonych trenerw i instruktorw na specjalnie dla nich skonstruowanej klasie Optymist. Na tym poziomie (etap szkolenia podstawowego ) dzieci poznaj? uroki ?eglarstwa oraz przyswajaj? sobie podstawowe wiadomo?ci z zakresu ?eglowania. Do w?a?ciwego etapu - szkolenia wyczynowego pozwala m?odzie?y przej?? opanowanie podstawowych wiadomo?ci i umiej?tno?ci z dziedziny szkutnictwa oraz wypracowanie nawyku nieustannej pracy przy w?asnym sprz?cie. Na tym poziomie m?odzie? trenuje na wybranych przez siebie jedno czy dwuosobowych klasach. W trakcie zaj?? zawodnicy otrzymuj? odpowiedni zasb niezb?dnych do osi?gni?cia sukcesu sportowego informacji w zakresie taktyki i strategii regatowej, a tak?e umiej?tno?ci trymowania sprz?tu, przepisw, teorii i techniki ?eglowania. Przygotowanie teoretyczne zawodnikw jest nierozerwalnie zwi?zane z zaj?ciami praktycznymi na wodzie. Przydzia? sprz?tu ?eglarskiego , ktrym dysponuje trener danej klasy, kwalifikacje do wyjazdw na zgrupowania i zagraniczne regaty odbywaj? si? wed?ug miejsca zajmowanego w rocznej punktacji minionego sezonu. Zwi?kszona ilo?? wyjazdw na regaty i zgrupowania szkoleniowe wymusza na trenerach i zawodnikach planowanie dodatkowych dzia?a?, zwi?zanych ze sprawno?ci? psychofizyczn? i odnow? biologiczn?. St?d do?? liczne w sezonie martwym zgrupowania kondycyjne, zaj?cia w terenie, praca na si?owni, sali gimnastycznej i basenie. To wszystko i praca w?asna daje bardzo dobre wyniki.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron