Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Patron ZOS "Baza"


Na emeryturze po?wi?ci? si? ca?kowicie dzia?alno?ci propagandowej i organizacyjnej na rzecz zrozumienia przez Polakw warto?ci morza w aspekcie gospodarczym i moralno-politycznym. Propagowa? sport ?eglarski i mod? w?rd elit gospodarczych i politycznych na jachting morski. D??y? do realizowania praktycznego morskiego wychowania m?odego pokolenia. Wraz z Antonim Aleksandrowiczem zorganizowa? Yacht Klub Polski i wp?yn?? na zaopatrzenie go w pierwszy w kraju pe?nomorski jacht, nazwany Wite?. By? te? pierwszym komandorem YKP. Z jego inicjatywy powsta?a Liga Morska i Kolonialna.
By? faktycznym twrc? Komitetu Floty Narodowej , z ktrego sk?adek kupiono m.in. ?aglowiec "Dar Pomorza". By? projektodawc? Inspektoratu Wychowania Morskiego M?odzie?y. Zorganizowa? Morsk? Komisj? Terminologiczn? z udzia?em przedstawicieli Polskiej Akademii Umiej?tno?ci, Marynarki Wojennej i Uniwersytetw, ktra opracowa?a i wyda?a drukiem sze?? zeszytw S?ownika Morskiego polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjskiego.
W 1929 roku po raz pierwszy spotka? na kursie ?eglarskim w Jastarni, na ktrym by? g?wnym wyk?adowc?, grup? harcerzy. Odt?d jego losy bardzo silnie zwi?za?y si? z harcerstwem. Zaruski znany by? z powiedzenia, ?e "''W twardym trudzie ?eglarskim hartuj? si? charaktery''". Realizuj?c t? my?l obj?? w 1935 funkcj? kapitana na szkunerze , ktry na ?yczenie genera?a nazwano Zawisza Czarny. W tym czasie Zaruski zwyci??y? w wyborach na prezesa Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego, co sta?o si? znacz?cym krokiem w rozwoju polskiego ?eglarstwa zintegrowany zosta? wielonurtowy ruch ?eglarstwa harcerskiego, akademickiego i klubowego, z ukierunkowaniem na ?eglarstwo masowe, a szczeglnie morskie.
Ostatni rejs na "Zawiszy Czarnym" Zaruski ko?czy? w 1939 roku. Genera? ?wiadomie zwleka? z wyruszeniem w przygotowany na sierpie? 1939 kolejny rejs. Wierny swym zasadom, postanowi? nie opuszcza? ojczyzny w potrzebie, cho? mg? uratowa? i siebie, i za?og?, i statek. Zosta? aresztowany we Lwowie przez NKWD. Zmar? w 1941 roku na choler?, z dala od kraju, w wi?zieniu NKWD w miejscowo?ci Cherso?.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron