Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Dnia 24 lutego w Starostwie Powiatowym w Mr?gowie odby?y si? powiatowe eliminacje Samorz?dowego Konkursu Nastolatkw O?miu Wspania?ych . Konkurs jest realizacj? oglnopolskiego konkursu dla m?odzie?y szkolnej. To inicjatywa promuj?ca osi?gni?cia m?odzie?y, zaanga?owanej w niesienie pomocy osobom potrzebuj?cym,kolegom,osobom starszym,chorym .Przedsi?wzi?cie dla m?odzie?y ch?tnie podejmuj?cej dzia?ania wolontarystyczne na rzecz spo?ecze?stwa i ?rodowiska. Nasz? szko?? reprezentowa?a Julia z klasy III LO. Komisja doceni?a jej zaanga?owanie,wysi?ek,konsekwencj? oraz wytrwa?o?? w pokonywaniu trudno?ci i osi?ganiu celw.Tym samym zg?osi?a j? do eliminacji oglnopolskich w Warszawie,ktre odb?d? si? w dniu 6 kwietnia 2017. Gratulujemy,cieszymy si? i ?yczymy powodzenia!

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron