Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

W pi?tek 2 grudnia 2016 roku wszyscy uczniowie Szko?y Podstawowej z Zespo?u O?wiatowo - Sportowego Baza w Mr?gowie pojechali do K?trzyna. Naszym celem by? Konsulat ?wi?tego Miko?aja mieszcz?cy si? wfabryce bombek Firmy Doroszko. Przenie?li?my si? w ?wiat ?wi?tecznej bajki. Wkonsulacie zobaczyli?my jak produkuje si? ozdoby, mogli?my wydmucha? ze szk?a w?asn? bombk? i pi?knie j? ozdobi?. Zobaczyli?my tysi?ce r?cznie wykonanych ozdb choinkowych. Pomocnik ?wi?tego Miko?aja" wspaniale wprowadzi? nas w ?wi?teczn? atmosfer?. Ka?dy ch?tny mg? napisa? list do ?wi?tego Miko?aja. Na po?egnanie dostali?my pi?kn?, du??, r?cznie malowan? bombk?, ktra zawi?nie na naszej szkolnej choince.

Aneta Reginia, El?bieta Suchan, Ma?gorzata Pa?asz-Pasecka

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron