Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

UWAGA:

  1. Co najmniej raz w miesi?cu odbywa? si? b?d? apele porz?dkowe, na ktrych omawiane b?d? wa?niejsze wydarzenia z ?ycia szko?y, zachowanie uczniw i ich wyniki w nauce i sporcie prowadzone przez p. wicedyrektor i pedagog oraz koordynatora ds. sportu.

  2. Wydarzenia w ci?gu roku szkolnego to rwnie? udzia? dzieci w r?norodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, spotkania z rodzicami oraz organizowanie wycieczek szkolnych, co zawiera odr?bna dokumentacja.

  3. Zastrzega si? ewentualne zmiany w Kalendarzu, co wynika? mo?e z organizacji roku szkolnego 2016/2017, zarz?dze? Dyrektora oraz propozycji uj?tych w planie pracy Samorz?du Uczniowskiego w Zespole O?wiatowo-Sportowym Baza w Mr?gowie..

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron