Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Jak wzmacnia? poczucie warto?ci dziecka?Akceptacja

Akceptacja ze strony doros?ych nie oznacza zgody na realizacj? wszystkiego, czego dziecko od nas oczekuje. To jest nie tylko niemo?liwe, ale te? po prostu niezdrowe dla nikogo. Rodzicielskie mwienie nie w r?nych sytuacjach jest najm?drzejsz? rzecz?, jak? mo?e zrobi? kochaj?cy doros?y. Kluczowe znaczenie ma sposb, w jaki to robimy. Akceptacja oznacza szacunek dla perspektywy dziecka, jego my?li, uczu?, potrzeb. To przeciwie?stwo wy?miewania, minimalizowania, oceniania.
Istnieje zasadnicza r?nica w przekazie No przesta? si? w?cieka?, jeste? bardzo niegrzeczny, a w zdaniu Widz?, ?e jeste? bardzo z?y, bo chcia?e? si? d?u?ej pobawi? z Robertem.

Dziecko, ktre s?yszy pierwsze zdanie, zaczyna uwa?a? swoje naturalne emocje (a wi?c siebie) za z?e. To, ktre s?yszy drugie zdanie, dostaje komunikat, ?e wolno mu by? w zgodzie ze swoimi emocjami

W jednym i drugim przypadku rodzic powiedzia? Nie, ale r?nica w stylu ma znacz?cy wp?yw na poczucie warto?ci odbiorcy.

Dziecku trzeba mwi? wprost "nie" i od razu uzasadnia? dlaczego czego? nie wolno. Wtedy dziecko przyjmuje jasny komunikt, analizuje go i cz?sto samo dochodzi do wniosku, ?e rodzic mia? racj?. Ja zawsze tak robi? i je?li dzieci nie s?uchaj? czasami maj? kar?, ale z regu?y po czasie przyznaj? mi racj?, szczeglnie mj 6-letni syn cz?sto przychodzi mwi, ?e wie czemu mu czego? zabroni?am i ?e zgadza si? ze mn?. Przecie? nikt nie zabrania dzecku oddycha?, tylko zabrania szi? rzeczy ktre s? zbyt niebezpieczne, lub szkodliwe dla dzieci

Szacunek

To brzmi jak bana?,ale szacunek wyra?a si? w traktowaniu dziecka w podobny sposb,jak traktujemy innych doros?ych.Czy komukolwiek przyjdzie do g?owy da? klapsa swojej sasiadce za to,?e trzeci raz z rz?du prosimy ja o nieotwieranie okna na klatce schodowej?Wielu doros?ych bez wachania da takiego klapsa dziecku,ktre po raz trzeci us?ysza?o,?e ma posprz?ta? i tego nie zrobi?o.

Szacunek polega na tym,?e wobec doros?ego ktr wyleje wod? na obrus,zachowamy zimn? krew,wobec dziecka pozwolimy sobie na z?o?liw? uwag?? Doros?y w realacji ma zawsze wy?sza rang? ni? dziecko(nawet je?li tego nie widzi i nie czuje).Szacunek oznacza ?wiadomo??,?e dziecko w wielu sytuacjach nie ma mo?liwo?ci broni? swojej godno?ci.To my dorosli jeste?my za to odpowiedzialni.Wielu doros?ych traktuje o wiele lepiej przypadkowych ludzi ni? w?asnego syna czy crk?.

Opieka

Opieka rodzicw jest bezpo?rednia form? dawania mi?o?ci.Kiedy tej opieki jest za ma?o albo za du?o,dziecko jest krzywdzone i nie mo?e si? prawid?owo rozwija?.Za ma?o opieki to na r?nym poziomie zaniedbywanie potzreb dziecka-poczawszy od niezaspokajania podstawowych potzreb snu,zdrowego jedzenia,odpowiedniego ubioru,po potrzeby nauki,kontaktw z rwiesnikami,zabawy,wsplne rozmowy, itp.

Za du?o opieki to nadopieku?czo??,egoistyczne ograniczenie mozliwo?ci rozwojowych dziecka,uniemozliwianie mu stawanie si? autonomiczn? istot?.W?a?ciwa opieka wymaga otwartosci rodzicw i pod??ania za mozliwo?ciami rozwojowymi.

To,co jest dobre dla 5-latka,nie b?dzie ju? s?uzy?o 10-latkowi,a to z kolei 17-latkowi.Jesli pozwolimy 5-latkowi samodzielnie jezdzi? np. autobusem podmiejskim,narazimy go na l?k i poczucie bezsilno?ci.Jesli pozwolimy na to 10-latkowi,zbudujemy w nim poczucie sprawczosci i pewnosci siebie i bed?c 17-latkiem b?dzie przez nasze wczesniejsze dzia?ania stawa? si? cz?owiekiem samodzielnym i odpowiedzialnym za siebie i innych.

Oczekiwania rodzicw

Brak oczekiwa? wobec dziecka jest to?samy z przekazem Nie zalezy mi na Tobie,wszystko mi jedno.z kolei zbyt wygrowane oczekiwane wymagania mog? zmia?d?y? jego szacunek do siebie w podobny sposb.

Rozs?dni rodzice sami staraja si? przestrzega? norm stawianych pociechom.Nie chodzi tu o d??enie do doskona?osci rodzica,ktry ma by? zawsze konsekwentny,albo zawsze postepowa? w?asciwie.Nie istnieje takie zjawisko w przyrodzie.Chodzi o wsplne zmierzanie pewna drog? ,np.niestosowanie przemocy,okazywanie sobie szacunku,troszczenie si? o siebie.

Reagowanie na b??dy

To,jak reagujemy na b??dy dziecka,zapisze si? w jego systemie przekona? jako podstawowy klucz ocenianie siebie przez ca?e ?ycie.Je?li przeka?emy mu perspektyw?,?e b??dy s? niezb?dnym elementem nauki i w gruncie rzeczy pope?nianie ich (plus wyci?gania z tego wnioskw)jest najskuteczniejsz? drog? do rozwoju.Zamiast kara? i s?w Znowu masz jedynk?,jeste? beznadziejnym leniem,du?o skuteczniej zadzia?a komunikat Zastanwmy si?,co mo?esz zrobi?,zeby nast?pnym razem lepiej napisa? klaswk?

Budowanie poczuciw warto?ci dziecka jest wieloletnim procesem,w ktrym ka?dy najdrobniejszy krok do przodu buduje kolejny.Warto si? rozwija? jako rodzic i uczy? nowych zachowa?.Wielu rzeczy nie dostali?my sami od swoich rodzicw,wi?c jak mamy to da? w?asnym dzieciom?Jedn? z drg jest korzystanie z warsztatw umiejetno?ci wychowawczych organizowanych przez wiele placwek (szko??,poradnie specjalistyczne,stowarzyszenia itp.)To,?e Pa?stwo dzisiaj czytacie ten tekst jest jedn? z tych drg :)

Nawet je?li mamy za sob? lata pewnych b??dw wobec dzieci (kto ich nie ma ?!),ka?da nasza pozytywna zmiana b?dzie natychmiast odebrana przez dziecko (bez wzgl?du na jego wiek) i by? mo?e pomo?e mu poczu? si? lepiej w swojej skrze :)

?ycz? ,aby tak si? sta?o

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron