Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Procedury post?powania w szkole

Procedury post?powania

Dokument .pdf

Procedura post?powania w przypadku agresywnego zachowania si? ucznia wobec innych uczniw, nauczycieli, pracownikw szko?y.

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku przed?u?aj?cej si? nieobecno?ci ucznia na zaj?ciach lekcyjnych i sportowych

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku uczniowskich wagarw czy samowolnego opuszczenia szko?y lub zaj?? sportowych

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegaj?cego przed niebezpiecze?stwem.

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku z?amania przez ucznia zakazu korzystania w czasie zaj?? lekcyjnych z telefonu komrkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urz?dzenia s?u??cego do rejestrowania d?wi?ku i obrazu.

Pobranie pliku

Procedura post?powania, gdy nauczyciel (pracownik szko?y) znajduje na terenie szko?y substancj? przypominaj?ca wygl?dem narkotyk.

Pobranie pliku

Metody wsp?pracy szko?y z policj?.

Pobranie pliku

Procedura post?powania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiaj? wsp?pracy ze szko?? lub rodzina jest niewydolna wychowawczo

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosw lub ich palenia na terenie szko?y.

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, ?e ucze? u?ywa alkoholu lub innych ?rodkw w celu wprowadzenia si? w stan odurzenia

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ?e na terenie szko?y znajduje si? ucze? b?d?cy pod wp?ywem alkoholu lub narkotykw.

Pobranie pliku

Wewn?trzszkolne procedury dotycz?ce post?powania nauczycieli i pracownikw szko?y oraz metody wsp?pracy szko?y z policj? w sytuacjach zagro?enia dzieci oraz m?odzie?y przest?pczo?ci? i demoralizacj?

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku stwierdzenia faktu kradzie?y przez ucznia.

Pobranie pliku

Procedura post?powania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przest?pstwa.

Pobranie pliku

Post?powanie nauczyciela wobec ucznia, ktry sta? si? ofiar? czynu karalnego.

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku uzyskania informacji o pope?nieniu przest?pstwa ?ciganego z urz?du na terenie szko?y

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku prb samobjczych lub samobjstwa ucznia.

Pobranie pliku

Procedura post?powania w przypadku ci??y uczennicy

Pobranie pliku

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron