Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

ASERTYWNO??, czyli umiej?tno?? wyra?ania w?asnego zdania i przyjmowania krytyki

Asertywno??

S?owo to przysz?o do nas z angielskiego w latach 60. XX wieku. Oznacza posiadanie i wyra?anie w?asnego zdania, emocji i postaw w granicach nie naruszaj?cych praw i terytorium innych osb oraz w?asnych. Asertywno?? to:

 • umiej?tno?? wyra?ania opinii, krytyki, potrzeb

 • umiej?tno?? odmawiania w sposb nie uleg?y i nie rani?cy innych

 • umiej?tno?? przyjmowania krytyki, ocen i pochwa?

 • ?wiadomo?? siebie

 • wra?liwo?? na innych.


Asertywno?? to nie tylko umiej?tno?? odmawiania

Wi?kszo?ci z nas asertywno?? kojarzy si? z odmawianiem. To spore uproszczenie. Odmawianie jest zaledwie cz??ci? zachowa? asertywnych t?umaczy Anna ?liwi?ska. Tak naprawd? jest to umiej?tno?? wyra?ania swoich my?li, uczu? i pogl?dw z zachowaniem w?asnych granic psychologicznych i przy poszanowaniu granic innych ludzi.
Umiej?tno?? mwienia tak jest rwnie wa?na jak umiej?tno?? mwienia nie. Jeste?my asertywni, gdy potrafimy przyjmowa? pochwa?y, ale i krytyk?. Tak?e wtedy, gdy umiemy prosi? o pomoc. Zwykle prezentujemy jedn? z dwch skrajnych postaw: jeste?my ulegli albo agresywni wobec innych. Asertywno?? jest gdzie? po?rodku, mi?dzy uleg?o?ci? a agresj?. To zdolno?? negocjowania, komunikowania si? z lud?mi przy zachowaniu w?asnej odr?bno?ci i bez narzucania innym swojego zdania.
Wbrew pozorom nie jest to ?atwe. Dla wielu z nas problemem jest np. przyjmowanie pochwa?. A przecie? to takie proste! Gdy kto? ci? za co? chwali (np. za dobr? znajomo?? j?zyka angielskiego), a ty si? z tym zgadzasz, powiedz po prostu Dzi?kuj?, rzeczywi?cie dobrze sobie radz? z angielskim, a nie Ach tak mi jako? wysz?o przypadkiem.
Podobnie przyjmuj krytyk?. Je?li sp?niasz si? do pracy i prze?o?ony zwraca ci z tego powodu uwag?, mwisz krtko: Tak, sp?ni?am si?, przepraszam. Je?eli jednak krytyka nie jest ca?kiem s?uszna, postaraj si? rzeczowo, bez agresji, wyja?ni? sytuacj?, mwi?c np.: Faktycznie, w tym miesi?cu sp?ni?am si? dwa razy, lecz nie jest prawd?, ?e ci?gle to robi?.
Naucz si? mwi? nie. To jedno krtkie s?wko potrafi wiele zmieni?. Mo?e przywrci? ci godno?? i poczucie w?asnej warto?ci pod warunkiem ?e wiesz, kiedy nale?y go u?y?. Kobiety, tradycyjnie wychowywane w przyzwyczajeniu do uleg?o?ci, maj? zwykle wi?kszy ni? m??czzny pryoblem z odmow?. Uwa?amy, ?e nam nie wypada. Boimy si?, ?e kto? przestanie nas lubi?.

Asertywno?? to balans mi?dzy obron? w?asnych granic a egoizmem

Jest prawie pewne, ?e natrafimy na opr. Ale je?li czego? naprawd? nie chcemy robi?, to mamy do wyboru albo powiedzie? sobie nie, a komu? tak wtedy stracimy do siebie szacunek. Albo odmawiamy, ryzykuj?c, ?e ten kto? si? obrazi, zachowujemy jednak poczucie wewn?trznej zgody ze sob?. Je?li swoj? odmow? nikogo nie krzywdzimy, to lepiej narazi? si? na niezadowolenie drugiej osoby ni? zgadza? si? na co? wbrew sobie mwi Anna ?liwi?ska. Asertywno?? to subtelne balansowanie pomi?dzy obron? w?asnych granic a egoizmem.Wa?ne jest, by tej r?nicy nie straci? z oczu. Je?li twoj? intencj? nie jest wyrz?dzenie komu? krzywdy, to masz prawo odmwi?. Z pewno?ci? nikomu nic z?ego si? nie stanie, gdy zagonisz rodzin? do ?wi?tecznych porz?dkw, nawet je?li dzieci w pierwszej chwili poczuj? si? skrzywdzone. Je?li odmwisz pomocy chorej osobie to ju? nie b?dzie asertywno??, tylko okrucie?stwo.

PROBLEM?

Prosty przepis na odmow?

Asertywno?? nie jest nam dana z gry, ale mo?na j? wytrenowa?. Jest to ?atwiejsze, gdy wiemy, czego tak naprawd? chcemy i jakie s? nasze ?yciowe cele. Oto kilka prostych rad, jak prawid?owo mwi? nie:

 • Najpierw nale?y by? asertywny wobec siebie powiedz sobie szczerze, co chcesz, a czego nie chcesz zrobi?. Oddziel to, co jest naprawd? twoje, od tego, co wynika z wychowania (np. g?os rodzica, ktry powtarza ci, ?e nie wypada odmawia?).

 • Na pocz?tku powiedz stanowczo nie takim tonem, by to zabrzmia?o jak nie (a nie np. tonem prosz?cym).

 • Unikaj formy nie mog?. To pu?apka, ktr? ?atwo wykorzysta twj rozmwca. Poza tym asertywno?? wymaga uczciwo?ci wobec siebie, je?eli wi?c czego? nie chcesz, to musisz si? do tego przyzna?, a nie udawa?, ?e s? jakie? obiektywne powody twojej odmowy.

 • Odmawiaj?c komu?, powtrz wyra?nie, czego nie zrobisz (np.: Nie, nie po?ycz? ci...).

 • Krtko uzasadnij swoj? odmow?, ale nie wdawaj si? w dyskusje.

 • Zadbaj o to, by twj komunikat by? zwi?z?y i spjny, np. Nie, nie po?ycz? ci samochodu, bo nie mam takiego zwyczaju

 • Pami?taj, ?e masz prawo do odmowy, do pope?niania b??dw i do kierowania w?asnym ?yciem. Je?li tylko sama sobie to prawo dasz nikt ci go nie odbierze


Asertywno?? daje poczucie mocy

Opanowanie sztuki asertywno?ci nie oznacza, ?e odt?d ?ycie b?dzie us?ane r?ami. Twoi bliscy,koledzy,znajomi mog? si? broni? przed zmianami lub w ogle ich nie zaakceptowa?. Mimo wszystko warto trenowa? asertywno??. Dlaczego?
Bo mamy wtedy szans? na bardziej autentyczne wyra?anie siebie. ?yjemy w wi?kszej zgodzie ze sob?
.Asertywno?? daje poczucie mocy. I nie o to chodzi, by kogo? przekona? do swoich racji, tylko o wypracowanie umiej?tno?ci komunikowania si? z lud?mi bez popadania w konflikty. Asertywno?? to wi?ksza odpowiedzialno?? i dojrza?o?? ?yciowa. Ale tak?e wi?ksza szansa na zachowanie zdrowia. Ludzie, ktrzy ci?gle ?yj? w konflikcie wewn?trznym, popadaj? w coraz wi?ksz? frustracj?. Godz?c si? na rzeczy, ktrych nie chcemy, jeste?my bardziej nara?eni na wrzody, nerwice, depresje czy uzale?nienia. Energia niezadowolenia wp?ywa destrukcyjnie na nasz organizm.
Dlatego zawsze starajmy si? mwi? otwarcie o tym, co my?limy, co czujemy; czego chcemy, a czego nie, z czym si? zgadzamy, a z czym nie nikogo nie krzywdz?c, nie obra?aj?c ani nie

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron