Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Konkurs ZIEMIA W OKOWACH LODU

Oddzia? Geologii Morza Pa?stwowego Instytutu Geologicznego PIB i Olszty?skie Centrum Edukacji Ekologicznej zapraszaj? do udzia?u w Konkursie Nasza Ziemia - ?rodowisko przyrodnicze wczoraj, dzi? i jutro. Jest to ju? XVII edycja oglnopolskiego i X edycja polsko-litewskiego konkursu geologiczno-?rodowiskowego odbywaj?ca si? w 2016 roku pod has?em: ZIEMIA W OKOWACH LODU.

W cz??ci plastycznej konkursu mog? bra? udzia? uczniowie klas IV, V i VI szk? podstawowych. Natomiast w konkursie wiedzy uczniowie gimnazjw i szk? ponadgimnazjalnych.

Oglnopolska cz??? konkursu przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie odbywaj? si? regionalne cz??ci konkursu organizowane przez poszczeglne Oddzia?y Instytutu. Laureaci tego etapu otrzymuj? nagrody i dyplomy, a zwyci?zcy bior? udzia? w oglnopolskim finale. Szczeg?owe informacje znajduj? si? w Komunikatach dost?pnych (do pobrania) na stronie Konkursu (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/muzeum2/konkurs).

Oddzia? Geologii Morza PIG-PIB organizuje regionaln? cz??? konkursu dla uczniw zwojewdztw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmi?sko-mazurskiego (http://www.pgi.gov.pl/pl/gdansk/oddzial-geologii-morza.html).

W ostatnich dziesi?ciu edycjach konkursu rocznie wzi??o udzia? oko?o 3 tysi?ce uczniw zkilkuset szk?.

Uczestnictwo w konkursie zaowocowa?o dotychczas w wieloraki sposb. Dla wielu by? on okazj? poznania geologicznej historii regionu zamieszkania. Tak jest i tym razem. Przecie? tereny wojewdztw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmi?sko-mazurskiego nosz? wyra?ne ?lady lodowych okoww. Niektrzy z laureatw wybierali geologi? jako dalszy kierunek nauki. Za szczeglnie cenne uwa?amy kontakty z nauczycielami, z ktrymi i ich uczniami mogli?my realizowa? terenowe zaj?cia geologiczno-?rodowiskowe.

Alicja Szarzynska W-MODN Olsztyn

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron