Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Akademia dobrych emocji

Zapraszam na program profilaktyczny dla rodzicw maj?cych problemy wychowawcze z dzieckiem
Antonina Szymanowska- pedagog szkolny


ODBIORCY PROGRAMU
Rodzice lub opiekunowie prawni uczniw ,mo?e uczestniczy? tylko jeden rodzic. Cykl spotka? odbywa? si? b?dzie w godzinach popo?udniowych,(16.30-18.30) aby umo?liwi? uczestnictwo rodzicom pracuj?cym zawodowo. (3 spotkania po 2 godziny zegarowe ka?de (Gimnazjum, LO ,SP), Dodatkowo dla ch?tnych rodzicw 1 spotkanie SP .Zaj?cia rozpoczynamy od 10.02.2016 ?roda po feriach zimowych .CEL PROGRAMU
W trakcie cyklu zaj?? uczestnicy dowiedz? si?, ?e problem z?ych zachowa? dotyczy coraz m?odszych dzieci, poznaj? przyczyny zachowa? agresywnych. Rodzice poznaj? zasady reagowania w sytuacjach wybuchu z?o?ci, agresji s?ownej lub fizycznej oraz u?wiadomi? sobie, ?e bagatelizowanie problemu niesie ze sob? niebezpieczne konsekwencje psychiczne i zdrowotne.


PRZEWIDYWANE EFEKTY
Uczestnicy wymieniaj? sposoby reagowania na z?e zachowanie dzieci, potrafi? stosowa? odpowiednie konsekwencje, znaj? warunki i sposoby zawierania kontraktw z dzieckiem, formu?uj? zasady post?powania z dzieckiem nadpobudliwym, niegrzecznym, potrafi? reagowa? w sposb odpowiedni na sytuacje problemowe, znaj? sposoby radzenia sobie ze z?ymi emocjami, znaj? czynniki maj?ce pozytywny wp?yw na zachowanie dzieci.


EWALUACJA
Elementem ewaluacji powy?szego programu b?dzie skonstruowanie i przeprowadzenie ankiety w?rd uczestnikw zaj?? maj?cej na celu pozyskanie informacji zwrotnej od rodzicw na temat prowadzonych zaj??. Tak?e w scenariuszach zaj?? zawarte b?d? techniki ewaluacji, m.in. rundki, niedoko?czone zdania, prace plastyczne- plakaty


Propozycje tematw zaj?? warsztatowych:

Temat: Jak rozmawia? z dzieckiem?

Cele zaj??:
Opanowanie przez rodzicw sztuki porozumiewania si? z w?asnym dzieckiem;
Przedstawienie metod aktywnego s?uchania;
Wyrabianie umiej?tno?ci akceptowania przez rodzicw uczu? i stanw emocjonalnych dziecka;
Wykszta?cenie umiej?tno?ci zrozumienia i nazywania uczu? towarzysz?cych dziecku;
Zapoznanie rodzicw ze sposobem rozwi?zywania konfliktw w relacji rodzic- dziecko metod? bez pora?ek.
.

Temat: Jak panowa? nad emocjami?

Cele zaj??:
Rozpoznawanie r?nicy mi?dzy uczuciami a dzia?aniami.
Panowanie nad impulsami.
Rozmowa z samym sob?, prowadzenie "dialogu wewn?trznego" .
Jasne stawianie pyta? i wytyczanie celw.
Uwa?ne wys?uchiwanie innych osb.
Pomaganie innym.

Temat:Budowanie wi?zi z dzieckiem.

Cele zaj??:
Ukazanie rodzicom i opiekunom prawnym zwi?zku mi?dzy stopniem zaspokajania podstawowych potrzeb emocjonalnych ,a budowaniem poczucia w?asnej warto?ci
U?wiadomienie skutkw braku poczucia w?asnej warto?ci u dziecka,
Wskazanie rodzicom przyczyn maj?cych ujemny wp?yw na budowanie mocnej samooceny

Temat:Gry i zabawy ruchowe dla dzieci z rodzicami (tylko SP dodatkowo dla ch?tnych)

Cele zaj??:
D??enie do wi?kszej otwarto?ci i ?wiadomego prze?ywania emocji
Wzmacnianie wi?zi emocjonalnej z rodzin?.
Integracja ze swoimi bliskimi podczas wsplnych zabaw
Rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napi?cia, wyciszenie si?
Prze?amywanie onie?mielenia,
Rozwijanie umiej?tno?ci jasnego i komunikatywnego wyra?ania swoich my?li, emocji.

Kontakt

a) telefoniczny

89 741 77 73 w godzinach pracy pedagoga szkolnego

89 741 77 76 w godzinach pracy sekretariatu ZOS Baza

b) drog? elektroniczn? Librus

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron