Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

?o?nierze wykl?ci przez komun? i sowietwZesp? O?wiatowo - Sportowy Baza jako wsp?organizator zaprasza 28 lutego 2016 roku mr?gowian i wszystkich ch?tnych do uczczenia ?o?nierzy Wykl?tych poprzez udzia? w przedsi?wzi?ciu Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Udzia? w biegu jest bezp?atny. Ka?dy z biegaczy otrzyma koszulk? z wizerunkiem jednego z ?o?nierzy Wykl?tych: Edwarda Taraszkiewicza ?elazny, Emilii Malessy Marcysia, Stefanii Firkowskiej Felu?, Danuty Sochwny Rad, ?ukasza Ciepli?skiego P?ug, Stanis?awa Sojczy?skiego Warszyc, Jana Borysewicza Krysia, Zygmunta Szendzielarza ?upaszka, Henryka Flame Bartek lub Mariana Bernaciaka Orlik oraz pi?kny medal pami?tkowy. Rejestracja do IV edycji Tropem Wilczym Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych w Mr?gowie ruszy?a. Zg?osi? swj udzia? w biegach mo?na drog? internetow? na stronie www.e-gepard.eu Ka?da z tych postaci ma pi?kny ?yciorys, powinna by? dla nas wzorem patriotyzmu, determinacji w d??eniu do celu, niez?omno?ci w dzia?aniu, ?ycia zgodnego z w?asnymi pogl?dami i walki do ko?ca. Chc? Wam przedstawi? tych bohaterw. Zaczn? od Jana Borysewicza Krysia.ur. 12 IX 1913 r. w rodzinie rolnikw ze wsi Dworczany k. Wasiliszek (woj. nowogrdzkie). Harcerz, absolwent seminarium nauczycielskiego, oficer s?u?by sta?ej WP, uczestnik kampanii wrze?niowej 1939 r. w szeregach 41 pp. W 1940 r. aresztowany przez NKWD, zbieg? podczas marszu ?mierci w czerwcu 1941 r. W konspiracji ZWZ-AK w kompanii Wasiliszki Obwodu Lida. W po?owie 1943 r. zorganizowa? oddzia? partyzancki. Dowdca Zgrupowania P?noc (II i V batalion 77 pp AK w sile ponad tysi?ca ?o?nierzy). Wykona? wiele spektakularnych operacji bojowych, m.in. odbi? wi??niw pod Wawirk? i w Lidzie, rozbi? niemieckie garnizony w Horodnie i Raduniu. Po lipcu 1944 r. organizowa? polski opr na Kresach przeciw okupantowi sowieckiemu, staj?c si? obro?c? miejscowej ludno?ci - ich ukochanym komendantem. Poleg? w walce z zasadzk? 105 pu?ku pogranicznego NKWD 21 I 1945 r. we wsi Kowalki pod Nacz?. Zbeszczeszczone cia?o komendanta sowieci wystawiali na rynkach okolicznych miasteczek, by z?ama? ducha oporu Polakw. Miejsce jego ukrycia pozostaje do dzi? nieznane. Odznaczony Krzy?em Virtuti Militari.

W imieniu organizatorw Barbara Leszko - nauczyciel Zespo?u O?wiatowo Sportowego Baza

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron