Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadkw zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafi?y osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupowa? i nie za?ywa? takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kieruj? si? przede wszystkim zyskiem, za nic maj?c ludzkie ?ycie. Sprzedaj?c dopalacze sprzedaj? ?mier?!

Masz w?tpliwo?ci czy Twoje dziecko za?ywa dopalacze? Chcesz dowiedzie? si? wi?cej na temat mo?liwo?ci leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w ktrych handluje si? zakazanymi ?rodkami? Jeste? uzale?niony? Ministerstwo Spraw Wewn?trznych przygotowa?o list? numerw telefonw pod ktrymi mo?na szuka? pomocy.

800060800 Bezp?atna, ca?odobowa infolinia G?wnego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu mo?emy uzyska? informacje na temat negatywnych skutkw za?ywania dopalaczy oraz o mo?liwo?ciach leczenia. Infolinia jest tak?e przeznaczona dla rodzicw, ktrzy maj? w?tpliwo?ci czy ich dzieci za?ywaj? dopalacze. Na infolini? GIS mo?na przekazywa? tak?e informacje, ktre mog? u?atwi? s?u?bom dotarcie do osb handluj?cych tymi nielegalnymi substancjami.

116111 Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y. S?u?y on m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dost?pna codziennie w godzinach 12:00 22:00, pomoc online dost?pna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjali?ci przeprowadzili 3205 rozmw dotycz?cych kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800100100 Telefon dla rodzicw i nauczycieli w sprawach bezpiecze?stwa dzieci. To bezp?atna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodzicw i nauczycieli, ktrzy potrzebuj? wsparcia i informacji w zakresie przeciwdzia?ania i pomocy dzieciom prze?ywaj?cym k?opoty i trudno?ci wynikaj?ce z problemw i zachowa? ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagro?enia zwi?zane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzale?nienia, depresja, my?li samobjcze, zaburzenia od?ywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dost?pna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 12:00 18:00, pomoc online dost?pna pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W pierwszym p?roczu 2015 roku 61 rozmw dotyczy?o problemw z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 Dzieci?cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukuj?ce pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mog? korzysta? tak?e z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarwno dla dzieci, jak i doros?ych, ktrzy chc? zg?osi? problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, ka?dy mo?e przedstawi? problem i zostawi? numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni nast?pnego dnia.

112 Jednolity numer alarmowy obowi?zuj?cy na terenie ca?ej Unii Europejskiej.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron