Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

KOSMICZNE INSPIRACJE

 • Materia?y edukacyjne mog? by? w formie:

   1. kart pracy zawieraj?cych np. zadania, do?wiadczenia, obserwacje;

   2. gry dydaktycznej;

   3. lub innej ciekawej formie edukacyjnej.

  1. Prace nale?y przes?a? na p?ycie CD w terminie do 15 kwietnia 2016 r. na adres:

  Olszty?skie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie

  al. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 38

  10-450 Olsztyn

  z dopiskiem na kopercie Kosmiczne inspiracje.

  Prace mo?na rwnie? przes?a? w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  1. Przy ocenie prac konkursowych kapitu?a uwzgl?dni nast?puj?ce kryteria:

  • zgodno?? pracy z regulaminem konkursu (materia?y edukacyjne musz? odnosi? si? do tematyki danego seansu),

  • poprawno?? merytoryczn?,

  • pomys?owo?? i oryginalno?? uj?cia tematu.

  1. Prace oceniane b?d? w trzech kategoriach:

  • przedszkole;

  • szko?a podstawowa;

  • gimnazjum i szko?a ponadgimnazjalna.

  1. Organizatorzy przewiduj? w ka?dej kategorii po trzy nagrody oraz jedn? nagrod? g?wn?.

  2. G?wn? nagrod? w konkursie jest przyjazd Astrolabium do szko?y zwyci?zcw. W programie pokazy seansw w mobilnym planetarium iwybrane warsztaty.

  3. Fundatorami nagrd dla laureatw konkursu s? Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Olszty?skie Planetarium iObserwatorium Astronomiczne.

  4. Dla wszystkich placwek uczestnicz?cych w konkursie przewidziane s? dyplomy.

  5. Organizatorzy zastrzegaj? sobie mo?liwo?? innego podzia?u nagrd.

  6. Rozstrzygni?cia podejmowane przez kapitu?? konkursu s? ostateczne i nie przys?uguje od nich odwo?anie.

  7. Wyniki konkursu og?oszone zostan? w maju 2015 r. na stronie internetowej Warmi?sko-Mazurskiego O?rodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl (zak?adka OCEE - konkursy) i Olszty?skiego Planetarium iObserwatorium Astronomicznego.

  8. Udzia? w konkursie jest jednoznaczny z nieodp?atnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na nast?puj?cych polach eksploatacji: druki w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nak?adzie, u?ywania w Internecie oraz innych formach utrwale? nadaj?cych si? do rozpowszechniania.

  9. Prace konkursowe staj? si? w?asno?ci? Olszty?skiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.

  10. Organizatorzy konkursu nie ponosz? odpowiedzialno?ci za ewentualne przed?u?enie, skrcenie, zmiany lub odwo?anie konkursu z przyczyn od nich niezale?nych.

  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduj? organizatorzy

  12. Informacji na temat konkursu udziela El?bieta Pluci?ska, Olszty?skie Planetarium iObserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Za??cznik nr 1

  FORMULARZ ZG?OSZENIOWY DO KONKURSU

  Kosmiczne inspiracje

  Nazwa i adres szko?y/przedszkola: ....................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  Kategoria (przedszkole, szko?a podstawowa, gimnazjum i szko?a ponadgimnazjalna) ..

  ....

  Nazwa seansu, do ktrego przygotowano materia?y..................................................................

  ....................................................................................................................................................

  Tytu? materia?u edukacyjnego ...................................................................................................

  Klasa/grupa wiekowa ...............

  Liczba uczestnikw.

  Adres e-mail do kontaktu.

  Telefon kontaktowy: .................................................................................................................

  Imi? i nazwisko nauczyciela: ..

   

  informacje gim

  Logowanie  Kana? YouTube
  Nasz patron