Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Wzmocnienie bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program profilaktyki i wychowania skierowany jest do og?u dzieci i m?odzie?y w Szko?ach Mistrzostwa Sportowego w Mr?gowie w Zespole O?wiatowo- Sportowym Baza, obejmuje w szczeglno?ci dzia?ania uprzedzaj?ce, maj?ce na celu podniesienie bezpiecze?stwa w szkole. Cele i zadania zawarte w programie ukierunkowane s? na dzia?ania z zakresu przeciwdzia?ania pojawianiu si? zachowa? niebezpiecznych i ryzykownych w?rd uczniw i zawodnikw.

Zmiany do trzyletniego programu profilaktyki i wychowania wprowadza si? na podstawie:

  • Art.35 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991r. o systemie o?wiaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z p?. zmianami) ustalaj?cy podstawowe kierunki realizacji polityki o?wiatowej pa?stwa w roku szkolnym 2015/2016.

  • Wnioskw z ewaluacji wewn?trznej w roku szkolnym 2014/2015.

  • Sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015.

  • Sprawozdania z pracy psychologa w roku szkolnym 2014/2015.

  • Wnioskw z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015.

  • Wnioskw z pracy wychowawczej wychowawcw klas, nauczycieli, trenerw za rok szkolny 2014/2015.

  • Wnioskw z realizacji dzia?a? pro-zdrowotnych w roku szkolnym 2014/2015 (sprawozdanie z realizacji dzia?a? pro-zdrowotnych p. Barbary Niemiero)

POBRANIE PE?NEJ WERSJI PROGRAMU

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron