Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Mr?gowscy zawodnicy klasy RSX rozpocz?li sezon w hiszpa?skim Los Alcazares.

Zawodnicy Szko?y Mistrzostwa Sportowego reprezentuj?cy Klub Sportowy "Baza Mr?gowo" rozpocz?li przygotowania do sezonu w hiszpa?skim Los Alcazares. Baz? zgrupowania by? o?rodek przygotowa? olimpijskich. By? to pierwszy kontakt z wod? dla mr?gowskich juniorw w tym sezonie. Warunki dopisa?y i ka?dego dnia mieli?my przegl?d wiatrw- do po?udnia s?abszy wiatr a popo?udniami warunki ?lizgowe. Grupa sk?ada si? z nowych zawodnikw wi?c sporo godzin na wodzie spowodowa?o du?y progres. Teraz czas nadrobi? zaleg?o?ci w szkole i na pocz?tku kwietnia zaczynamy kolejne zgrupowanie we francuskim Hyeres. W zgrupowaniu wzi?li udzia?: Klaudia Kondracka, Patryk Chojnicki, Krzysztof Nadolski, Bart?omiej Waszkiewicz i Micha? Warzocha.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron