Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Swi?to Niepodleg?o?ci

7 listopada w naszej szkole odby? si? uroczysty apel po?wi?cony najwa?niejszemu polskiemu ?wi?tu narodowemu. Monta? s?owno muzyczny z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci przygotowali uczniowie z klasy IV, V i VI szko?y podstawowej, a tak?e I klasy gimnazjum pod kierunkiem pani Marzeny Dymerskiej oraz pana Andrzeja Bu?ko. Podczas apelu pani dyrektor Regina To?kowicz odczyta?a list od Prezydenta RP w sprawie Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Z tej okazji wszyscy uczniowie oraz pracownicy szko?y przypi?li kotyliony bia?o czerwone, ktre zosta?y przygotowane przez klasy II Gimnazjum oraz 1 LO. Apel wprowadza? w atmosfer? wydarze? poprzedzaj?cych dat? 11 listopada 1918 roku. W skrcie zobrazowano sytuacj? polityczn? kraju, jaka mia?a miejsce przed odzyskaniem przez Polsk? niepodleg?o?ci. Jednak najwi?kszy nacisk po?o?ono na ukazanie ducha narodu polskiego, ktry w czasie 123 lat niewoli, stale wychodzi? z inicjatyw? walki za ojczyzn?. Przypomniano daty trzech najwa?niejszych powsta? narodowych, podkre?laj?c wk?ad najm?odszych ich uczestnikw. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworw literackich pozwoli?y zrozumie? rozterki i uczucia walcz?cych o niepodleg?o??. Na koniec spotkania Pani wicedyrektor Antonina Szymanowska dzi?kuj?c za przygotowanie patriotycznego przestawienia, podkre?li?a jego warto?? wychowawcz?, by na spraw? niepodleg?o?ci Rzeczypospolitej patrze? jako na rzeczywisto?? historyczn?, a tak?e jako na fakt buduj?cy nasz? przysz?o??.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron