Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

"My z niego wszyscy ..."

Wrzesie? 1939 roku zapisa? si? tragicznie w historii Polski. Agresja Niemiec i Rosji oraz przegrana wojna obronna oznacza? mia?a koniec niepodleg?ego pa?stwa. Pomimo tego Polacy nie poddali si?. 27 wrze?nia 1939 roku utworzona zosta?a S?u?ba Zwyci?stwa Polski i dat? t? uznaje si? za symboliczny pocz?tek istnienia Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Zjawisko to by?o fenomenem na skal? ?wiatow?. Mimo panuj?cego na ziemiach polskich bezwzgl?dnego terroru funkcjonowa?y wszystkie organy pa?stwowe, zarwno cywilne, jak i wojskowe. Dzia?a? parlament, instytucje rz?dowe, funkcjonowa?a o?wiata, s?downictwo, rozwija?a si? kultura, organizowano formacje wojskowe. By?a to szczeglna walka o zachowanie ci?g?o?ci pa?stwa i narodu.

26 wrze?nia w naszej szkole odby? si? uroczysty apel, zwi?zany z obchodami 75. rocznicy powstania struktur Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Uroczysto?ci te zbieg?y si? z oficjalnymi obchodami pa?stwowymi. Magdalena Majewska uczennica klasy III Gimnazjum oraz Aleksander Kargetta ucze? 1 LO, odczytali: Apel poleg?ych . Szkolny chr pod akompaniamentem Pani Marzeny Dymerskiej za?piewa? 2 pie?ni zwi?zane z tym okresem (Hymn Polski Podziemnej oraz Id? le?ni ).

Na szczegln? uwag? zas?uguje postawa uczniw, ktrzy przybyli na uroczysto??, wykazali powag? i wyj?tkowe zainteresowanie prezentowanym tematem. Jest to marginalne zjawisko, gdy? wsp?czesna m?odzie? po?wi?ca sprawom patriotyzmu zdecydowanie mniej miejsca ni? w przywo?anych akademii czasach, kiedy wielu gotowych by?o odda? ?ycie za wolno?? ojczyzny. Dlatego w nat?oku codziennych spraw nie pomijamy tak r?nych tematw.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron