Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania

Uaktualniono:

pkt. 4. ELIMINOWANIE PRZEJAWW AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

Cele

Zadania i sposb realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Odbiorcy

Monitorowanie i ewaluacja

Przeciwdzia?anie i redukowanie agresji(fizycznej i psychicznej) w szkole, domu i ?rodowisku lokalnym

-warsztaty ,,Agresja i przemoc- trudny okres dojrzewania

- spotkanie klas z przedstawicielem Policji

-zaj?cia warsztatowe z zakresu agresji, asertywno?ci, tolerancji, walki ze stresem,

w roku szkolnym

ca?y czas

dyrektor

psycholog

wychowawcy

nauczyciele

trenerzy

uczniowie w zale?no?ci od potrzeb

diagnoza zasi?gu i dynamiki agresji i przemocy w ?rodowisku szkolnym, sprawozdanie

Poprawa bezpiecze?stwa w miejscach szczeglnie zagro?onych(korytarze szkolne, boiska, w drodze do szko?y)

Np. przyst?pienie do programu spo?ecznego ,,Szko?a bez przemocy

-udzia? w programie ,,Przemoc boli

w czasie roku szkolnego

wicedyrektor

psycholog

nauczyciele

trenerzy

inni pracownicy szko?y

uczniowie

uaktualnianie dy?urw nauczycieli , reakcja na uwagi innych osb odno?nie zachowa? uczniw

Wzmocnienie poczucia odpowiedzialno?ci za mienie w?asne i spo?eczne.

dy?ury nauczycieli i uczniw w czasie przerw

w ci?gu roku szkolnego

wicedyrektor

nauczyciele

nauczyciele wychowania fizycznego

trenerzy

uczniowie

obserwacja, analiza grafikw dy?urw

Przerwanie lub zminimalizowanie sekwencji; dom-?rd?o agresji/szko?a- demonstracja agresji

szkolenie dla rodzicw doskonal?ce umiej?tno?ci wychowawcze , temat ,,Agresja w domu

-,,Dziecko- agresor czy ofiara

wg terminu zebra? dla rodzicw

wicedyrektor

psycholog

rodzice

nauczyciele

obserwacje, wywiady, konsultacje.

Kszta?towanie umiej?tno?ci radzenia sobie z negatywnymi emocjami

zaj?cia warsztatowe ,,Metody rozwi?zywania konfliktw

konkursy plastyczne- literackie

- Realizacja tematyki godzin wychowawczych dotycz?cych: zachowa? agresywnych (agresji fizycznej, s?ownej, zastraszania, wymuszania, kradzie?y) i ich konsekwencji prawnych

w miar? potrzeb

psycholog

wychowawcy

rodzice

uczniowie

nauczyciele

prace uczniw, scenariusze spotka?, zapisy w dziennikach

Zapoznanie z prawnym aspektem problemu agresji i przemocy

spotkanie z przedstawicielem policji, lub kuratorem s?dowym, prokuratorem rejonowym

w ci?gu roku szkolnego

wicedyrektor

psycholog

wychowawcy

uczniowie

rodzice

wychowawcy

zapisy w dziennikach, notatki ze spotka?, ankiety

Podnoszenie kultury s?owa, eliminowanie wulgaryzmw ze s?ownika ucznia

-prowadzenie klasowych zeszytw uwag

-zaj?cia w k?kach zainteresowa?

- udzia? w konkurach recytatorskich , ortograficznych , literackich, plakaty

- pogadanki z uczniami

-kontakty z rodzicami u?wiadamianie rodzicom niew?a?ciwych zachowa? dzieci (pedagogizacja podczas zebra? klasowych).

w czasie roku szkolnego

wychowawcy

nauczyciele

psycholog

trenerzy niepedagogiczni

pracownicy szko?y

uczniowie

analiza zeszytw, prace uczniw, analiza klasowych zeszytw spostrze?e?, protoko?y ze spotka? zespo?u wychowawczego.

Nauka alternatywnych sposobw rozwi?zywania konfliktw

warsztaty integracyjne

w miar? potrzeb

psycholog

wychowawcy

trenerzy

uczniowie

rodzice

zapisy w dziennikach, scenariusze spotka?

Planowane dzia?ania wicedytektora w roku 2014-2015:

 1. Przygotowa? we wsp?pracy z Policj? i MOPS szkoleniow? Rad? Pedagogiczn? na temat Procedura Niebieskiej Karty

 1. Wsp?pracowa? z przedstawicielami organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz dzieci i m?odzie?y.

 1. Aktywizowa? rodzicw do pomocy w realizacji zamierze? wychowawczych i kszta?c?cych wynikaj?cych z programu wychowawczego i profilaktycznego szko?y. Zach?ci? rodzicw do udzia?u w programie skierowanym do nich a realizowanym przez Policj?: Zanim b?dzie za p?no.

4. Zorganizowa? pomoc w postaci terapii zaburze? rozwojowych i zachowa? dysfunkcyjnych w stosunku do uczniw niedostosowanych
spo?ecznie, agresywnych, a tak?e dla ofiar przemocy zgodnie z obowi?zuj?cym Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

5. Podejmowa? dzia?ania zmierzaj?ce do wczesnego rozpoznawania procesu patologizacji spo?ecznej dziecka, zanim incydentalne przejawy
z?ego zachowania utrwal? si? w formy niebezpieczne dla otoczenia spo?ecznego oraz samej jednostki.

6. Systematycznie wsp?pracowa? z instytucjami i placwkami dzia?aj?cymi na rzecz dziecka i jego rodzinny w zakresie dzia?a? wychowawczo-
profilaktycznych. Umo?liwi? uczestniczenie w projektach organizowanych przez w/w placwki, m.in. Bezpieczna i przyjazna szko?a oraz
Do ?rde? wiedzy o bezpiecze?stwie Otwarte Jednostki Policji.

7. Organizowa? i prowadzi? spotkania, konsultacje, warsztaty dla rodzicw, nauczycieli i uczniw z zakresu profilaktyki uzale?nie? oraz

komunikacji spo?ecznej, a tak?e umiej?tno?ci negocjacyjnego rozwi?zywania konfliktw i problemw ( programy profilaktyczno
edukacyjne m.in. realizacja programu antynikotynowego Znajd? w?a?ciwe rozwi?zanie (klasy gimnazjalne) oraz programw:

'Zachowaj trze?wy umys?, Trzymaj form?,(klasy szko?y podstawowej)

8. Zapobiega? zaburzeniom zachowania oraz inicjowa? r?ne formy pomocy wychowawczej w ?rodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia w
celu eliminowania napi?? psychicznych powsta?ych na tle niepowodze? szkolnych, konfliktw rwie?niczych i ?rodowiskowych oraz
konfliktw rodzinnych.

Planowane dzia?ania psychologa w roku 2014-2015:

 1. Diagnoza ?rodowiska uczniw i ich indywidualnych problemw.

 2. Ocena przyczyny wyst?powania zachowa? agresywnych.

 3. Wsp?praca z wychowawcami klas, pedagogiem dyrekcj? w celu okre?lenia najskuteczniejszych ?rodkw zaradczych..

 4. Przeprowadzenie edukacyjnego spotkania z rodzicami dot. zagro?e? cyberprzemocy.

 5. Bie??ce rozmowy z rodzicami uczniw sprawiaj?cych k?opoty wychowawcze.

 6. Indywidualne, cykliczne rozmowy z uczniami.

 7. Prowadzenie mediacji w sytuacjach kryzysowych.

 8. Warsztaty interakcyjne w zespo?ach klasowych.

 9. Spotkania psychoedukacyjne i warsztatowe wg zapotrzebowania dotycz?ce w szczeglno?ci:

 • Rozpoznawania w?asnych i cudzych emocji

 • Efektywnej komunikacji

 • Alternatywnych sposobw rozwi?zywania konfliktw

 • Radzenia sobie ze stresem i frustracj?

 • Rozwijania motywacji osi?gni??

 • Umiej?tno?ci relaksowania si?

Dzia?ania profilaktyczne i wychowawcze planowane w roku szkolnym 2014/2015 w ramach realizacji godzin z wychowawc?:

Szko?a Podstawowa Nr 3 Mistrzostwa Sportowego:

 • Udzia? w programie ,,Szkolna Interwencja Profilaktyczna lub ,Rozwi?zywanie konfliktw w szkole

 • Zaj?cia warsztatowe w zakresie kszta?towania umiej?tno?ci psychospo?ecznych uczniw ,,Veto wobec przemocy i agresji lub ,,Przemoc rwie?nicza

 • Spotkania integracyjne z rodzicami, nauczycielami, rwie?nikami

 • Pedagogizacja rodzicw - zagadnienia dotycz?ce uzale?nie?, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej funkcji rodziny.

 • Rozwijanie umiej?tno?ci wsp??ycia spo?ecznego

 • Rozszerzenie dzia?a? na rzecz propagowania zdrowego trybu ?ycia

 • Profilaktyka uzale?nie? (alkohol, nikotyna, u?ywki)

 • Podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu wzmocnienie motywacji do w?asnego rozwoju

 • Wdra?anie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Bezpieczna droga do szko?y, bezpiecze?stwo w ?yciu codziennym.

 • Udzielanie pierwszej pomocy

 • Motywowanie uczniw do w?a?ciwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagrd i kar

 • Ochrona uczniw przed niepo??danymi tre?ciami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi.

 • Kszta?towanie nawykw dbania o zdrowie i higien? osobist?

 • Zapobieganie nadmiernej absencji uczniw w szkole

 • Rozwijanie zainteresowa? uczniw

Gimnazjum Nr 3 Mistrzostwa Sportowego:

 • Pedagogizacja rodzicw - zagadnienia dotycz?ce uzale?nie?, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej funkcji rodziny.

 • Przeciwdzia?anie agresji s?ownej i fizycznej, przemocy psychicznej, wymuszeniom i kradzie?om..

 • Przeciwdzia?anie skutkom uzale?nienia od telewizji, komputera, Internetu, stalking ( n?kanie SMS-ami).

 • Zapoznanie uczniw i rodzicw ze skutkami u?ywania alkoholu, papierosw, narkotykw, dopalaczy, lekw.

 • Promowanie zdrowego stylu ?ycia.

 • Sposoby rozwi?zywania konfliktw.

 • Wdra?anie dzia?a? na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kszta?towanie umiej?tno?ci asertywnych.

 • Kszta?towanie umiej?tno?ci podejmowania decyzji zawodowej (dalszego kierunku kszta?cenia).

 • Zapoznanie rodzicw z przyczynami uzale?nie?.

 • Uwra?liwianie uczniw na potrzeby innych.

 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniw- eliminowanie agresji s?ownej(wulgaryzmy).

 • Wsp?praca z rodzin?- inicjowanie spotka? maj?cych na celu omawianie problemw wysuwanych przez rodzicw, np. wywiadwki profilaktyczne.

 • Wdra?anie do ?wiadomego unikania zagro?e? oraz kszta?towanie umiej?tno?ci odmawiania i negocjacji.

 • Monitorowanie frekwencji uczniw.

 • Identyfikacja zagro?e? na tle grupy(klasa, grupa sportowa, grupa rwie?nicza).

 • Narkotyki? To mnie nie kr?ci kampania.

 • Udzielanie pierwszej pomocy.

 • Choroby cywilizacyjne przyczyny i skutki.

II Liceum Oglnokszta?c?ce Mistrzostwa Sportowego:

 • Przeciwdzia?anie skutkom uzale?nienia od telewizji, komputera, Internetu.

 • ?rodki masowego przekazu, portale spo?eczno?ciowe, wirtualny ?wiat korzy?ci i zagro?enia.

 • Cyberprzemoc - skutki prawne, stalking ( n?kanie SMS-ami).

 • Uwra?liwianie uczniw na potrzeby innych.

 • Mechanizm uzale?nie?: narkotyki , dopalacze, alkohol, nikotyna.

 • Narkotyki? To mnie nie kr?ci kampania.

 • Odpowiedzialny kierowca - kampania promuj?ca bezpiecze?stwo w ruchu drogowym wsp?praca z policj?.

 • Asertywno?? i tolerancja.

 • Zdrowy styl ?ycia moda czy potrzeba.

 • Pokj , ?wiat bez przemocy, tolerancja.

 • Choroby cywilizacyjne przyczyny i skutki.

 • Sport to zdrowie mj aktywny wypoczynek.

 • M?dra dieta.

Formy realizacji programu profilaktycznego

Program profilaktyki realizowany jest przy wsp?pracy z organizacjami i instytucjami wspomagaj?cymi dzieci i rodzin?.

W realizacji programu ??cz?cego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiej?tno?ci psychospo?ecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniw wykorzystuje si?:

 • przedmioty nauczania,

 • godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,

 • zaj?cia sportowe,

 • zaj?cia pozalekcyjne,

 • uroczysto?ci klasowe, szkolne,

 • imprezy szkolne i lokalne,

 • dyskusje, pokazy, pogadanki, prelekcje, ankiety, projekty, testy, prezentacje efektw prac uczniw

 • swobodne wypowiadanie propozycji czyli tzw. ,,burza mzgw

 • Wsp?prac? z wicedyrektorem , psychologiem, specjalistami zaproszonymi przez szko??, przedstawicielami r?nych organizacji, policj? itp.

 • Wyjazdy na wycieczki szkolne, biwaki.

Podsumowanie:

 • Szczeg?ow? strategi? dzia?a? profilaktycznych zawiera Harmonogram dzia?a? profilaktycznych.

 • Ocena planowanych przedsi?wzi?? profilaktycznych dokonana b?dzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 • Program profilaktyki poddany b?dzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem wychowawczym szko?y w zale?no?ci od zaistnia?ych potrzeb.

 • Wyniki b?d? wskazwkami do pracy w kolejnych latach

Aneks do szkolnego programu profilaktyki i wychowania na rok szkolny 2014/2015 opracowa? zesp? w sk?adzie:

- Antonina Szymanowska

- Dorota Michalczyk

- Gra?yna Bartniczak-Moroz

- Barbara Niemiero

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron