Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Jak wypad?a szko?a po ewaluacji zewn?trznej 2014


Ewaluacja mia?a tak?e na celu ustalenie poziomu spe?niania przez szko?? wymaga? zawartych w rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009. Szkole przyznano poziom B , oznaczaj?cy wysoki stopie? wype?niania wymaga?.
Natomiast analiza danych statystycznych pokazuje wyra?nie, ?e rozk?ad wynikw egzaminw zewn?trznych uczniw w skali staninowej kszta?tuje si? zazwyczaj na poziomie wy?szym ni? w kraju, wojewdztwie, powiecie i mie?cie. Wynika z tego, ?e nauczanie i wychowanie poprzez sport przynosi oczekiwane rezultaty.
Ewaluacja okaza?a si? u?yteczna i z tego powodu nie by?a uci??liwa. Nie sko?czy?a si? na przeczytaniu wnioskw raportu. Zmusi?a do refleksji i zach?ci?a do wprowadzenia kolejnych zmian usprawniaj?cych prac? placwki.
Mamy nadziej?, ?e opublikowane wnioski przyczyni? si? do pozyskania wi?kszego zaufania, sympatii i wiarygodno?ci naszych szk? mistrzostwa sportowego w ?rodowisku lokalnym i nie tylko. Wzmocniony zostanie pozytywny wizerunek Zespo?u O?wiatowo-Sportowego Baza w Mr?gowie, ktry zwi?kszy zainteresowanie nasz? ofert? edukacyjn? i sportow?.

 

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron