Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

Jak uczestniczyli?my w "Dniu Ziemi"

1 2 3 4 5 6 7 8

Dnia 09.05.2014r. w Mr?gowie odby?y si? obchody DNIA ZIEMI. Tematem przewodnim tegorocznego ?wi?ta by?o has?o oglnopolskiej kampanii edukacyjnej Zmieniamy nawyki nie klimat !. Obchody DNIA ZIEMI odby?y si? na Placu Unii Europejskiej. Ju? po raz czwarty organizowane by?y na szczeblu powiatowym i miejskim. Koordynatorem dzia?a? zwi?zanych z organizacj? DNIA ZIEMI by?o Centrum Kultury i Turystyki.
Jak co roku ch?tnie w??czyli?my si? do obchodw DNIA ZIEMI i wzi?li?my udzia? w nast?puj?cych konkursach:
1. Konkurs na ekologiczny wyst?p artystyczny. Tytu? prezentacji: S.O.S. dla Ziemi. Wzi?li w nim udzia? uczniowie z klasy V. Na sze?? startuj?cych grup z r?nych szk?, zaj?li?my III miejsce.
2. Recyklingowy pokaz mody konkurs na strj z materia?w recyklingowych. Nasz? szko?? jako Eko koszykarka reprezentowa?a Wiktoria Wilga uczennica klasy VI.
3. Konkurs Zmieniaj nawyki nie klimat konkurs plastyczny w plenerze. Szko?? reprezentowa?o 2 uczniw:
Julia Romaniuk uczennica klasy VI
Szymon Pieczko ucze? klasy V
4. Plenerowa gra planszowa bra?o w niej udzia? 8 uczniw z klasy VI. Nagrod? by? kosz pe?en owocw.
5. Ekologiczny wyst?p artystyczny kategoria Reklama Ekologiczna, pt. 10 porad jak nie przyczynia? si? do ocieplania klimatu. Bra?o w niej udzia? 7 uczniw z klasy III gimnazjum i 1 uczennica z klasy II gimnazjum. Za udzia? w tym konkursie otrzymali?my aparat fotograficzny.
Wyst?p si? op?aca?. Uczniowie ?wietnie si? bawili pomimo tego, ?e pogoda nie by?a ?askawa, humory dopisywa?y.
Podczas obchodw DNIA ZIEMI zorganizowane zosta?y rwnie? stanowiska ekologiczne przygotowane przez Le?ny Kompleks Promocyjny, Mazurski Park Krajobrazowy, Lokaln? Grup? Dzia?ania Mazurskie Morze oraz Centrum Edukacji Ekomarina w Mr?gowie oferuj?ce atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny: szereg konkursw, quizw i pokazw. Ponadto animatorzy z Agencji Artystycznej RoMa wzbogacili program rekreacyjny gam? specjalnie przygotowanych na t? okazj? gier i zabaw.
Opiekun: El?bieta Suchan

 

Jak wypad?a szko?a po ewaluacji zewn?trznej 2014

ewaluacja zewn?trzna

"Lubi? moj? szko??, poniewa? pomaga mi w osi?gni?ciu sportowego i ?yciowego sukcesu tak mwi? uczniowie szk? mistrzostwa sportowego w Mr?gowie

Nie wystarczy robi? co? dobrze
otoczenie musi o tym wiedzie?!


W dniach od 10-21.03.14 r. go?cili w naszej placwce wizytatorzy ds. ewaluacji z Warmi?sko-Mazurskiego Kuratorium O?wiaty. Badaniem zosta?y obj?te nast?puj?ce obszary dzia?alno?ci:
- Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposb sprzyjaj?cy uczeniu si?.
- Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci okre?lone w podstawie programowej.
- Respektowane s? normy spo?eczne.
Skontrolowano cztery oddzia?y szk? mistrzostwa sportowego: szko?? podstawow?, gimnazjum, liceum oglnokszta?c?ce i mi?dzyszkolny o?rodek sportowy.
Wizytatorzy zbierali dane na podstawie wywiadu indywidualnego z dyrektorem placwki, grupowego z uczniami, przedstawicielami samorz?du lokalnego, partnerami szk? i rodzicami uczniw. Rozmawiano z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi, prowadzono obserwacje lekcji i analiz? dokumentacji szkolnej.
Na podstawie zebranych danych, zosta?y przedstawione 4 raporty , ktre w naszym odczuciu s? wyra?nym powodem do dumy. Czytamy w nim min., ?e:
- Organizacja procesw edukacyjnych w szkole sprzyja rozwojowi uczniw, pomaga im w zdobywaniu wiedzy i planowaniu swojego indywidualnego rozwoju ,w tym sportowego.
-Osi?gni?cia uczniw s? monitorowane i analizowane, a podejmowane dzia?ania przyczyniaj? si? do uzyskiwania przez nich r?norodnych sukcesw edukacyjnych i sportowych.
-Szko?a realizuje podstaw? programow? kszta?cenia oglnego z wykorzystaniem zalecanych warunkw jej realizacji.
- Nauczyciele stosuj? ciekawe metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, danej grupy i oddzia?u. Motywuj? uczniw do rozwoju i nauki, stwarzaj? sprzyjaj?c? temu atmosfer?, umo?liwiaj? pogodzenie treningw sportowych z nauk? w szkole.
- Uczniowie maj? poczucie, i? wiedza, ktr? zdobywaj?, jest przydatna w ?yciu codziennym, a swj proces uczenia si?, potrafi? po??czy? z intensywnymi treningami sportowymi. Dzi?ki podejmowanym dzia?aniom profilaktycznym, w szkole czuj? si? bezpiecznie. Wspierani s? przez rodzicw, ktrzy anga?uj? si? czynnie w r?norodne inicjatywy szkolne, s? wa?nymi partnerami MOS-u, uczestnicz? w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Więcej…

 
2014turniej01 2014turniej02 2014turniej03 2014turniej04 2014turniej05 2014turniej06 2014turniej07 2014turniej08 2014turniej09 2014turniej10 2014turniej11 2014turniej12 2014turniej13 2014turniej14 2014turniej15 2014turniej16 2014turniej17 2014turniej18 2014turniej19 2014turniej20 2014turniej21 2014turniej22 2014turniej23
 

Uczniowie SMS Mr?gowo w hiszpa?skim Palamos

DSC03471 DSC03485 DSC03492 DSC03500 DSC03510 DSC03513 DSC03605 DSC03613 DSC03625 DSC03646

W terminie 10-20.2014r. odby?o si? pierwsze tegoroczne zgrupowanie szkoleniowe zawodnikw Kadry Narodowej Juniorw olimpijskiej klasy 470. Powo?ania dostali uczniowie naszej szko?y, naszego klubu: Kamil Cesarski, Beniamin Waszkiewicz, Pawe? Roszkowski, Bart?omiej Waszkiewicz oraz Antonina Marciniak. Warunki atmosferyczne, podczas realizacji zadania szkoleniowego, mieli?my w przekroju ca?ego zgrupowania wprost fantastyczne. Temperatura powietrza w ci?gu dnia 17 20?, s?onecznie. Kierunek (S-SW) i si?a wiatru (4-6B), stopie? zafalowania czy kierunek pr?du sprawi?y, ?e akwen Palamos Boya sta? si? aren? wymagaj?c? do realizacji celw szkoleniowych. Po d?u?szej przerwie, zgodnie z za?o?eniem g?wny akcent pracy po?o?yli?my na doskonalenie techniki ?eglowania a nasze za?ogi z wielkim zaanga?owaniem przy odpowiednio wysokim poziomie motywacji realizowa?y wyznaczone cele podczas treningu na wodzie w doskona?ej atmosferze budowanej przez wszystkich uczestnikw zgrupowania, zadowalaj?cym sportowym klimacie, co da?o gwarancj? dobrze wykonanej pracy i spe?nienia przyjemnego obowi?zku ?eglowania. Zdj?cia S.Mickiewicz.

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron