Get Adobe Flash player

Film promocyjny

Dokumenty

Aktualności

Wyniki Mistrzostw Bazy Mr?gowo

Podajemy ostateczne wyniki Mistrzostw Bazy Mr?gowo, ktre odby?y si? na wodach jeziora Czos w dniach 7-9 pa?dziernika 2016

 

VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia

W pi?tek 30.09.2016 roku w naszej szkole obchodzili?my VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia pod has?em M?odzi sprawdzaj?, czy starsi tabliczk? mno?enia znaj?!. Na przerwach przedstawiciele najm?odszej klasy utworzyli patrol, ktry sprawdza? czy starsi umiej? tabliczk? mno?enia. Mo?na tak?e by?o sta? si? ekspertem w rozwi?zywaniu zada? izagadek matematycznych. Dzie? ten mia? na celu zach?ci? wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mno?enia.

Więcej…

 

W dniach 16-18 wrze?nia, na wodach Zatoki Gda?skiej, odby?y si? Mistrzostwa Polski Juniorw w klasach przygotowawczych. W klasie RSX, Klub sportowy Baza Mr?gowo, reprezentowa?a pi?tka juniorw ze Szko?y mistrzostwa Sportowego: Magdalena Majewska, Micha? Warzocha, Maciej Zalewski, Bartosz Przybylak oraz Patryk Chojnicki. Na starcie regat stan?li zawodnicy z Mr?gowa, Warszawy, Sopotu, Gda?ska, Kalisza, Dobrzynia i Poznania. Podczas trzech dni rozegrano 8 wy?cigw. Warunki na wodzie by?y bardzo trudne wiatr 10-16 w?z?w i du?a fala da?y si? we znaki zawodnikom. Bardzo dobrze spisa?a si? Magda Majewska zdobywaj?c br?zowy medal!!! Ch?opcy ?eglowali ze zmiennym szcz??ciem i regaty zako?czyli odpowiednio na : 7 m Micha? Warzocha 11m- Maciej Zalewski 14m- Patryk Chojnicki 21m- Bartosz Przybylak Kolejne regaty przynios?y nam 18 pkt w Krajowym Systemie Rywalizacji Dzieci i M?odzie?y i kolejne cenne do?wiadczenie. W klasie 29-er ?wietnie spisa?a si? za?oga Pawe? Jakubowski/ Miko?aj Mickiewicz-Klub sportowy Baza Mr?gowo, ktra rwnie? wywalczy?a br?zowy medal!

Więcej…

 

Integracyjna przygoda

W pi?tek, 16.09.2016 roku, uczniowie klasy IV, V i VI Szko?y Podstawowej z Zespo?u O?wiatowo Sportowego Baza w Mr?gowie po drugiej godzinie lekcyjnej wyruszyli na integracyjn? przygod?. Naszym celem by?a Fundacja Zwierz?ta Eulalii. Po przyje?dzie przywita?a nas w?a?cicielka Fundacji Pani Eulalia Wojnicz. Opowiedzia?a nam o historii i misji Fundacji, o tym, ?e obecnie Fundacja opiekuje si? ponad setk? zwierz?t, w tym mi?dzy innymi ko?mi, kucami, psami, kotami, owcami, kozami i ?winkami wietnamskimi. Wszystkie zwierz?ta ktre trafiaj? do Fundacji s? zwierz?tami uratowanymi b?d? oddanymi przez w?a?cicieli, ktrzy z r?nych przyczyn nie mogli si? nimi d?u?ej zajmowa?. Podczas wizyty poznali?my wszystkich podopiecznych, osoby ch?tne mog?y sprbowa? swoich si? w je?dzie konnej. Mi?o sp?dzili?my czas na torze zprzeszkodami.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

informacje gim

LogowanieKana? YouTube
Nasz patron