Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie ze

Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Powiatem Mrągowskim (organ prowadzący szkołę).

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2018 r. -31.07.2020 r. :

- w celu podniesienia szans edukacyjnych. i wzrost kompetencji kluczowych klucz 26 uczniów SMS w Mrągowie poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

- podniesienie kompetencji cyfrowych 13 nauczycieli ww. szkoły w zakresie korzystania z narzędzi TIK

-  podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych 21 rodziców

 Zaplanowano:

1) Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń.

2) Zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK,

3) Warsztaty dla rodziców aktywnie włączające w proces edukacyjny wykorzystujący TIK. 

4) zakupiono pomoce dydaktycznych i narzędzia TIK na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania w szkole oraz dostosowania do potrzeb użytkowników, w tym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Doposażenie szkoły umożliwi prowadzenie planowanych w projekcie zajęć oraz osiągnięcie przez placówkę wymaganych funkcjonalności

 

Powiat Mrągowski ZOS "BAZA" - szkoła podstawowa 

Lp.

Charakterystyka nabytego sprzętu

Liczba

1.

Mobilne komputery dla ucznia z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz pakietem oprogramowania

25 szt.

2.

Mobilne komputery dla nauczycieli z systemem operacyjnym i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz pakietem oprogramowania

13 szt.

3.

Oprogramowanie antywirusowe do komputerów dla ucznia i nauczyciela

38 szt.

4.

Szafki do transport komputerów

1 szt.

5.

Nagłośnienie do sprzętu multimedialnego

1 szt.

6.

Wyposażenie dodatkowe(okablowanie, rutery, złączki, itp)łącznie dla całej szkoły

1 kpl.

7.

Tablica interaktywna

2 szt.

8.

Projektor do tablicy interaktywnej

1 szt.

9.

Drukarka 3D – urządzenie  umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu

1 szt.

  Grupą docelową projektu są nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice/opiekun. Efekty projektu to: wzrost kompetencji kluczowych uczniów objętych projektem, podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli, włączenie rodziców w proces dydaktyczny wykorzystujący TIK, przygotowanie ich do efektywnego motywowania dzieci do nauki przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi, podniesienie funkcjonalności szkoły podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do stosowania nowoczesnych TIK.